Select Language:


Log In Email

Notice

2076/7/1

BCA मा पुन भर्ना सम्वन्धी सूचना

BCA मा पुन भर्ना सम्वन्धी सूचना
Read More Download File
2076/6/2

BCA 4th Semester Exam Form Fill Up Notice

BCA 4th Semester Exam Form Fill Up Notice
Read More Download File
2076/6/1

BCA Entrance Result

BCA Entrance Result
Read More Download File
2076/5/26

BCA 3rd Semester Result

BCA 3rd Semester Result
Read More Download File
2076/5/16

BCA 2nd Semester Final Terminal Exam Notice

BCA 2nd Semester Final Terminal Exam Notice
Read More Download File
2076/5/15

Examination Schedule BCA 2nd Semester

Examination Schedule BCA 2nd Semester
Read More Download File
2076/5/9

कक्षा सुरु हुने सम्वन्धी सूचना

कक्षा सुरु हुने सम्वन्धी सूचना
Read More Download File
2076/5/9

1st terminal exam notice BCA 4th semester

1st terminal exam notice BCA 4th semester
Read More Download File
2076/5/9

प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

प्रयाेगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना
Read More Download File
2076/5/4

स्नातक तह B.A, B.ed र BBS मा नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना

स्नातक तह B.A, B.ed र BBS मा नयाँ भर्ना सम्वन्धी सूचना
Read More Download File

Back to top